ข้อมูลโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า  ก่อตั้งเมื่อ เดือน พฤษภาคม  2507  โดยนายเพรา  ระวีวรรณ  ศึกษาธิการอำเภอบ้านเขว้าได้มาสำรวจเด็กในเกณฑ์บังคับที่ต้องเข้าเรียน  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  ในบ้านหว้าเฒ่าและบ้านแก้งยาว  พบว่า มีเด็กมากพอที่จะตั้งโรงเรียนได้จึงประชุมชาวบ้าน  เห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียน  เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเด็ก  ชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสร้างสถานที่เล่าเรียน  โดยต่อเติมให้ศาลาวัดกว้างออกไปพร้อมจัดทำเสาธง  และจัดสรรอุปกรณ์การเรียน  โต๊ะ  เก้าอี้  กระดานดำ  และทำการเปิดเรียนเมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2507  โดยมีนายสีหะ  ประยูรศรี  เป็นครูใหญ่คนแรก
                 26  มีนาคม  2512  ชาวบ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวรวมกับเงินงบประมาณ  5,000  บาท  ก่อสร้างถึงเดือนพฤษภาคม  2512  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  9*24  เมตร  3  ห้องเรียน
                
..  2513  ได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน  50,000 บาท  ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว  จนได้อาคารเรียนแบบ  1 . ใต้ถุนเตี้ยจำนวน 3 ห้องเรียน  เมื่อเดือน  พฤษภาคม  2514
                 .. 2514  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  25,000  บาท
               
..  2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  กรมสามัญศึกษา  จำนวน 1 หลัง จำนวน  3  ที่  งบประมาณ  12,000 บาท
              
..  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป1. ใต้ถุนสูงจำนวน  1 หลัง ขนาด  9*28  เมตร จำนวน  3ห้องเรียน  งบประมาณ  402,000  บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อ  8  มกราคม  2523  เสร็จเมื่อ  17  มิถุนายน  2523
                .. 2526  ได้รับงบประมาณถังเก็บน้ำแบบ ฝ.33  จำนวน  1 ชุด  3ถัง  งบประมาณ 49,200  บาท
               
.. 2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26  ขนาด 10*20  เมตร  จำนวน   1  หลัง  งบประมาณ  224,000  บาท  และชาวบ้านได้บริจาครางน้ำ  มูลค่า  1,500  บาท
              18 – 24 มีนาคม  2527  นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูหนองแขม กรุงเทพมหานคร ได้มาออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน  สร้างเสาธงเหล็ก สนามเด็กเล่น และซ่อมแซมอาคารเรียนมูลค่า 20,000  บาท
              
.. 2529  ได้รับการจัดสรร  ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักภารโรง 1 อัตรา นายสานิตย์  พิไลพันธ์  บรรจุเมื่อ วันที่  16 มิถุนายน 2529 
              .. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือน เพาะชำ พ .11หลังงบประมาณ 1,500 บาท ปัจจุบันจำหน่ายแล้ว เมื่อปี  2537        4 ธันวาคม 2530 โรงเรียนได้ร่วมกับชาวบ้าน จัดงานเพื่อหาเงินซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด  200 วัตต์
ราคา 10,975 บาท และมอบให้โรงเรียนเมื่อวันที่ 22  ธันวาคม 2530

              4   พฤษภาคม 2535      ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดิน  และสิ่งของก่อสร้าง  สร้างแบบส้วม  สปช .

601 /26  จำนวน 1 หลัง 4 ที่  งบประมาณ 80,000  บาท 
              .. 2537  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงจำนวน 2 ห้องเรียน งบประมาณ 140,000  บาท

              .. 2538  - 2539  ทางโรงเรียนได้จัดงานเพื่อหาเงินสร้างประตูโรงเรียน  โดยการนำของ

นายหนูค่าย  รินทร์ลา  ข้าราชการครูในโรงเรียนได้เงินค่าก่อสร้างประตูโรงเรียนมูลค่า  18,700  บาท  และหางบประมาณในการต่อเติม  อาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน 1 ห้องเรียน
            
.. 2540  ได้จำหน่ายอาคารเรียน ป.1. ใต้ถุนเตี้ยเนื่องจากทรุดโทรมมาก  ไม่สามารถ ซ่อมบำรุงได้    และจัดหาผ้าป่าเพื่อนำมาก่อสร้าง ห้องเรียนชั่วคราว จำนวน 2 ห้องเรียน โดยต่ออกจากด้านข้างอาคารอเนกประสงค์

              .. 2544  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,400,000 บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  5 เมษายน แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2544

คำขวัญประจำโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า   จัดการเรียนการสอนภายใต้คำขวัญที่ว่า

                                เรียนดี   มีวินัย  อนามัยสมบูรณ์

ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญา สุวิชาโน   ภว°   โหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน

                สีประจำโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า   คือ  สีขาว  -  แดง

 

ข้อมูลนักเรียน

            ในปีการศึกษา  2559   โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า   เปิดทำการสอน  2  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา

  ดังมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้  (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน 2559)


ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

11

11

22

อนุบาล 2

2

8

10

รวม

13

19

32

ประถมศึกษาปีที่ 1

11

3

14

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

10

15

ประถมศึกษาปีที่ 3

10

8

18

ประถมศึกษาปีที่ 4

8

9

17

ประถมศึกษาปีที่ 5

8

9

17

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

10

19

รวม

77

87

132

รวมทั้งสิ้น

77

87

132