ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ก่อตั้งเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2507 โดยนายเพรา ระวีวรรณ ศึกษาธิการอำเภอบ้านเขว้าได้มาสำรวจเด็กในเกณฑ์บังคับที่ต้องเข้าเรียน ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในบ้านหว้าเฒ่าและบ้านแก้งยาว พบว่า มีเด็กมากพอที่จะตั้งโรงเรียนได้จึงประชุมชาวบ้าน เห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเด็ก ชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสร้างสถานที่เล่าเรียน โดยต่อเติมให้ศาลาวัดกว้างออกไปพร้อมจัดทำเสาธง และจัดสรรอุปกรณ์การเรียน โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดำ และทำการเปิดเรียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2507 โดยมีนายสีหะ ประยูรศรี เป็นครูใหญ่คนแรก

26 มีนาคม 2512 ชาวบ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวรวมกับเงินงบประมาณ 5,000 บาท ก่อสร้างถึงเดือนพฤษภาคม 2512 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 9*24 เมตร 3 ห้องเรียน

พ.ศ. 2513 ได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 50,000 บาท ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว จนได้อาคารเรียนแบบ ป1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ยจำนวน 3 ห้องเรียน เมื่อเดือน พฤษภาคม 2514

พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท

พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ กรมสามัญศึกษา จำนวน 1 หลัง จำนวน 3 ที่ งบประมาณ 12,000 บาท

พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป1ฉ. ใต้ถุนสูงจำนวน 1 หลัง ขนาด 9*28 เมตร จำนวน 3ห้องเรียน งบประมาณ 402,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อ 8 มกราคม 2523 เสร็จเมื่อ 17 มิถุนายน 2523

พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณถังเก็บน้ำแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 3ถัง งบประมาณ 49,200 บาท

พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 ขนาด 10*20 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 224,000 บาท และชาวบ้านได้บริจาครางน้ำ มูลค่า 1,500 บาท

18 – 24 มีนาคม 2527 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูหนองแขม กรุงเทพมหานคร ได้มาออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน สร้างเสาธงเหล็ก สนามเด็กเล่น และซ่อมแซมอาคารเรียนมูลค่า 20,000 บาท

พ.ศ. 2529 ได้รับการจัดสรร ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักภารโรง 1 อัตรา นายสานิตย์ พิไลพันธ์ บรรจุเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2529

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือน เพาะชำ พ .11หลังงบประมาณ 1,500 บาท ปัจจุบันจำหน่ายแล้ว เมื่อปี 2537 ณ 4 ธันวาคม 2530 โรงเรียนได้ร่วมกับชาวบ้าน จัดงานเพื่อหาเงินซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 200 วัตต์ราคา 10,975 บาท และมอบให้โรงเรียนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2530

4 พฤษภาคม 2535 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดิน และสิ่งของก่อสร้าง สร้างแบบส้วม สปช .

601 /26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ งบประมาณ 80,000 บาท

พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงจำนวน 2 ห้องเรียน งบประมาณ 140,000 บาท

พ.ศ. 2538 - 2539 ทางโรงเรียนได้จัดงานเพื่อหาเงินสร้างประตูโรงเรียน โดยการนำของ

นายหนูค่าย รินทร์ลา ข้าราชการครูในโรงเรียนได้เงินค่าก่อสร้างประตูโรงเรียนมูลค่า 18,700 บาท และหางบประมาณในการต่อเติม อาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน 1 ห้องเรียน

พ.ศ. 2540 ได้จำหน่ายอาคารเรียน ป.1ฉ. ใต้ถุนเตี้ยเนื่องจากทรุดโทรมมาก ไม่สามารถ ซ่อมบำรุงได้ และจัดหาผ้าป่าเพื่อนำมาก่อสร้าง ห้องเรียนชั่วคราว จำนวน 2 ห้องเรียน โดยต่ออกจากด้านข้างอาคารอเนกประสงค์

พ.ศ. 2544 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 เมษายน แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2544

คำขวัญประจำโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า จัดการเรียนการสอนภายใต้คำขวัญที่ว่า

“เรียนดี มีวินัย อนามัยสมบูรณ์”

ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญา สุวิชาโน ภว° โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า คือ สีขาว - แดง

ข้อมูลนักเรียน

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า เปิดทำการสอน 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา

ดังมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)